Regulamin

REGULAMIN

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca, zajęciach lub innym wydarzeniu  w Studio Tańca Victory Dance Gdynia jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Studio Tańca Victory  Dance Gdynia www.victorydance.pl w zakładce: www.vvictorydance.pl/regulamin
 3. Organizatorem zajęć i innych wydarzeń w Studio Tańca Victory  Dance Gdynia jest firma VICTORY HANNA DARMINA ul. Warszawska 60/U1, 81-309  z siedzibą w Gdynia,  nr rachunku: PKO BP 12102049000000860235580843
 4. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją i przestrzeganiem poniższego Regulaminu.

Opłata za udział w zajęciach w Studio Tańca Victory  Dance Gdynia

 1. Wysokość opłat za zajęcia określa cennik Studio Tańca Victory  Dance Gdynia („Cennik”), który jest dostępny na stronie internetowej Studio Tańca Victory  Dance Gdynia, w zakładce www.victorydance.pl/cennik
 2. Opłatę należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały opłaty za dane zajęcia.
  Wyjątkiem są osoby posiadające karty partnerskie: Multisport . Zasady obowiązywania tych kart wynikają z umów podpisanych z wyżej wymienionymi operatorami i zostały umieszczone na stronie Studio Tańca Victory  Dance Gdynia w zakładce: www.victorydance.pl/cennik/karty-partnerskie
 4. Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się opłatę z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć danego kursu tańca. Każdy Karnet ma termin ważności oraz ilość zajęć do wykorzystania.
 5. Zmienić grupę kursu można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z recepcją Studio Tańca Victory  Dance Gdynia

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Zapis na zajęcia powinien obejmować imię i nazwisko Uczestnika, jego telefon kontaktowy, adres e-mail oraz nazwę i termin wybranego kursu.
 2. Zapisu na zajęcia można dokonać:
  • osobiście w recepcji wybranej placówki Studio Tańca Victory  Dance Gdynia w trakcie trwania kursów
  • telefonicznie pod numerem telefonu recepcji Studio Tańca Victory  Dance Gdynia
  • online za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Studio Tańca Victory  Dance Gdynia
  • pocztą mailową wysłaną na adres wskazany na stronie Studio Tańca Victory  Dance Gdynia w zakładce “Kontakt”.
 3. Zapis na zajęcia jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęciach i nie zobowiązuje do uiszczenia opłaty. Organizator ma prawo do zamknięcia zapisów na kurs, kiedy liczba rezerwacji będzie wystarczająca.
 4. Organizator nie zwraca opłaty za zajęcia w karnecie, na których uczestnik był nieobecny. Karnet nie ulega wydłużeniu. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć z karnetu (nieobecności). Poprzez odrobienie niewykorzystanych zajęć rozumie się wzięcie udziału w innym kursie tańca niż ten, na który jest się zapisanym w ciągu 14 dni od daty nieobecności. Na życzenie Uczestnika kursu Recepcja Studio Tańca Victory  Dance Gdynia pomoże w doborze terminu zajęć do odpracowania niewykorzystanych wejść. W przypadku nieobecności na zajęciach dziecka w ramach odrobienia zajęć wejście może wykorzystać rodzic.
 5. W przypadku odwołania kursu lub stałej zmiany jego terminu,Studio Tańca Victory  Dance Gdynia zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci całość niewykorzystanej kwoty z karnetu wynikającej z odwołania przez Studio Tańca Rytm zajęć.
 6. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Studio Tańca Victory  Dance Gdynia zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
 7. Studio Tańca Victory  Dance Gdynia ma prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym może poinformować telefonicznie (sms) osoby zgłoszone na dane zajęcia.
 8. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba), w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z zajęciami w danej placówce Studio Tańca Victory  Dance Gdynia, ważność karnetu na zajęcia może zostać przedłużona. W celu przedłużenia ważności karnetu należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z zajęciami w Studio Tańca Victory  Dance Gdynia.
 9. Studio Tańca Victory  Dance Gdynia zastrzega sobie prawo do usuwania z listy osób zapisanych na zajęcia osób, które nie opłaciły zajęć i były nieobecne na kolejnych trzech zajęciach.
 10. Studio Tańca Victory  Dance Gdynia zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania zajęć, jeśli liczba uczestników obecnych na zajęciach jest mniejsza niż pięć.
 11. Zapisując się na zajęcia w Studio Tańca Victory  Dance Gdynia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio Tańca Victory  Dance Gdynia nie odpowiada za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia uczestników zajęć.
 12. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad i przepisów BHP i Ppoż, szanować wyposażenie sal tanecznych oraz własność innych uczestników zajęć.
 13. Na zajęciach Studio Tańca Victory  Dance Gdynia obowiązuje obuwie zmienne. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (przez obuwie wyjściowe należy rozumieć obuwie przeznaczone na specjalne wydarzenia np. obuwie na pierwszy taniec pary młodej) z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet.
  W przypadku obuwia na obcasie lub szpilce należy zabezpieczyć obcasy nakładkami.
 14. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom kursu lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu sali mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej a także budynku, w którym prowadzone są zajęcia Studio Tańca Victory  Dance Gdynia.
 15. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w organizacji i przebiegu zajęć uczestnicy proszeni są o niezwłoczne poinformowanie personelu Studio Tańca Victory  Dance Gdynia o tych nieprawidłowościach.
 16. Studio Tańca Victory Dance Gdynia nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników.
 17. Studio Tańca Victory Dance Gdynia nie ubezpiecza właścicieli karnetów.
 18. Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu zajęć należy zgłaszać w formie pisemnej na adres danej placówki  Studio Tańca Victory Dance Gdynia, z dopiskiem na kopercie „reklamacja” i wskazaniem adresu zwrotnego do korespondencji.
 19. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Studio Tańca Victory Dance Gdynia w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Własność intelektualna i dane osobowe

 1. Układy choreograficzne prezentowane podczas zajęć przez instruktorów Studio Tańca Victory Dance Gdynia objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) („układy choreograficzne”).
 2. Studio Tańca Victory Dance Gdynia ma prawo wykorzystać zdjęcia oraz filmy z zajęć dla celów informacyjnych i promocyjnych. W razie braku zgody na utrwalenie wizerunku Uczestnik zajęć jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Studio Tańca Victory Dance Gdynia przed rozpoczęciem kursu.
 3. Każdy Uczestnik kursu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową, sms i telefoniczną informacji dotyczących zajęć.
 4. Szanujemy prywatność każdego klienta, dlatego dane osobowe przekazywane Studio Tańca Victory Dance Gdynia pozostają w jej własności i nie są udostępniane osobom trzecim. Pracownicy Studio Tańca Victory Dance Gdynia są odpowiednio przeszkoleni i pouczeni o zasadach zachowania polityki prywatności.
 5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. uczestnik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e – mail pod adres info@victorydance.pl
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Studio Tańca Victory Dance Gdynia, a także zasady przekazywania przez Studio Tańca Victory Dance Gdynia informacji marketingowych i promocyjnych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Studio Tańca Victory Dance Gdynia w zakładce „Polityka prywatności”.

Lekcje indywidualne

 1. Termin lekcji indywidualnej jest ustalany i rezerwowany telefonicznie, mailowo lub osobiście na recepcji Studio Tańca Victory Dance Gdynia.
 2. Studio Tańca Victory Dance Gdynia przypomina poprzez sms o rezerwacji tylko pierwszego terminu lekcji indywidualnej.
 3. Odwołać lekcję indywidualną można tylko telefonicznie (nie można odwołać lekcji indywidualnej poprzez sms).
 4. W przypadku odwołania lekcji indywidualnej z zachowaniem 24 – godzinnego wyprzedzenia uczestnik nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu rezerwacji terminu.
 5. W przypadku odwołania lekcji indywidualnej do godziny 10:00, w tym samym dniu, na który została zaplanowana obowiązuje opłata 50% kosztu lekcji z tytułu rezerwacji.
 6. W przypadku odwołania lekcji indywidualnej po godzinie 10:00, w tym samym dniu, na który została zaplanowana obowiązuje opłata 100% kosztu lekcji z tytułu rezerwacji.
Kalendarz Calendar Календар